Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Springkussenshelmond
 
Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Springkussenshelmond, nader te noemen: de verhuurder, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald, en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 2 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de verhuurder de aanvraag schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt

Artikel 3 Prijzen
De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdruk­kelijk anders aangegeven.Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbie­ding(te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoe­fening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de over­eenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ten­zij het prijsverhogingen be­treft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschrif­ten verplicht is


Artikel 4 Annulering
Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 168 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de huurder 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd, behoudens bij annulering tussen de 7e dag en 1 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst, in welk geval de verhuurder het recht heeft 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 1 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook

Artikel 6 Betaling, verzuim en annulering
6.1 Betaling dient per bankoverschrijving te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil of beschadigd wordt van de borg af gehouden. De Huurder ontvangt achteraf een factuur voor bovengenoemde kosten.
6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 3 dagen voor aanvang van huur plaats te vinden. 
6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Uitvoering
7.1
Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
7.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Verzekeringen
De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 Reclames
9.1
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 30 min na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1
De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.
10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.3 Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 11 overmacht
11.1
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht 5, (transport)vertragingen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 6 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Artikel 12 Ontbinding
De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:

1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

Bezorgen

Het huurbedrag dient vooraf  te worden betaald.

Alles dient uiteraard compleet en netjes na afloop aan ons overgedragen te worden. Indien dit niet het geval is krijgt u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. In het laatste geval zullen arbeids- en herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend.

 

All for Joomla All for Webmasters